JSON object serialization στη C-Sharp

JSON object serialization στη C-Sharp είναι όρος που αναφέρεται στη διαδικασία δημιουργίας ενός αντικειμένου μίας κλάσης με τη χρήση πληροφορίας, η οποία έχει προέλθει από συναλλαγή/ ροή πληροφορίας της μορφής Json.