Ταξινόμηση (sorting) στην java

Όλοι οι αλγόριθμοι ταξινόμησης βασίζονται σε δύο θεμελιώδεις λειτουργίες: τη σύγκριση και τη μετακίνηση (swapping). Η σύγκριση είναι απλή. Το swapping είναι λίγο πιο πολύπλοκο.