Μαθήματα Πληροφορικής & Προγραμματισμού

Τελεστές (Operators) στην γλώσσα προγραμματισμού Java

Τελεστές / Operators

Οι Τελεστές / Operators μας βοηθάνε είτε για μαθηματικές πράξεις είτε για λογικούς ελέγχους (If/ Else If/ Else). Μερικοί από αυτούς τους τελεστές είναι γνωστοί σε κάποιους αν έχουν κάνει κάποιο είδους προγραμματισμού.

Αριθμητικοί Τελεστές – Arithmetic Operators

Οι αριθμητικοί συντελεστές είναι αυτοί που μας επιστρέφουν ένα αποτέλεσμα. Π.χ. Πρόσθεση, αφαίρεση κτλ. Πάμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι αριθμητικοί συντελεστές και να δούμε και κάποια παραδείγματα.

1ος+Προσθέτει δύο μεταβλητές και το άθροισμα το βάζει σε μία τρίτη μεταβλητή π.χ. a = b + c
2οςΑφαιρεί δύο ή περισσότερες μεταβλητές και βάζει την διαφορά σε μία τρίτη μεταβλητή π.χ. a = b c
3ος/Διαιρεί τις μεταβλητές και βάζει το πηλίκο σε μία τρίτη μεταβλητή π.χ. a = b / c
4ος*Πολλαπλασιάζει δύο οι περισσότερες μεταβλητές και το γινόμενο σε μία τρίτη μεταβλητή π.χ. a = b * c
5ος%Διαιρεί τις μεταβλητές μέχρι να είναι ακέραιο το πηλίκο της και μας δίνει το υπόλοιπο στην τρίτη μεταβλητή π.χ. a = b % c

 

Συγκριτικοί Τελεστές – Relational Operators

Οι συγκριτικοί τελεστές είναι αυτοί που μας επιτρέπουν –όπως λέει και το όνομά τους- να κάνουμε συγκρίσεις μεταξύ δύο ή και περισσότερων μεταβλητών ή σταθερών. Π.χ. Μικρότερο, Μεγαλύτερο κτλ. Πάμε να δούμε ποιοι είναι οι συγκριτικοί τελεστές και να δούμε κάποια παραδείγματα.

1ος==Συγκρίνει δύο μεταβλητές αν είναι ίσες. Π.χ. a=10, b=10 αν θέλουμε να συγκρίνουμε αυτές τις δύο τότε πρέπει να γράψουμε (a==b) το αποτέλεσμα είναι True, αλλιώς μπορεί να πάρει και την τιμή False.
2ος!=Συγκρίνει δύο μεταβλητές αν δεν είναι ίσες μεταξύ τους. Π.χ. a=8, b=10 αν θέλουμε να συγκρίνουμε αυτές τις δύο τότε πρέπει να γράψουμε (a!=b) το αποτέλεσμα είναι True, αλλιώς μπορεί να πάρει και την τιμή False.
3ος>Συγκρίνει δύο μεταβλητές και αν η πρώτη είναι μεγαλύτερη της δεύτερης τότε το αποτέλεσμα είναι True, αλλιώς θα είναι False.
4ος<Συγκρίνει δύο μεταβλητές και αν η πρώτη είναι μικρότερη της δεύτερης τότε το αποτέλεσμα είναι True, αλλιώς θα είναι False.
5ος>=Συγκρίνει δύο μεταβλητές και αν η πρώτη είναι μεγαλύτερη ή ίση της δεύτερης τότε το αποτέλεσμα είναι True, αλλιώς θα είναι False.
6ος<=Συγκρίνει δύο μεταβλητές και αν η πρώτη είναι μικρότερη ή ίση της δεύτερης τότε το αποτέλεσμα είναι True, αλλιώς θα είναι False.

 

Λογικοί Τελεστές – Logical Operators

Οι λογικοί τελεστές είναι αυτοί που μας δίνουν τις τιμές True ή False ανάλογα με την λογική σύγκριση μεταξύ των δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών ή σταθερών. Εδώ έχουμε και κάποια επιπλέον πράγματα που πρέπει να προσέχουν και θα πρέπει να το έχουμε στο νου μας. Οι λογικοί τελεστές είναι οι εξής:

1ος&&(AND)Το χρησιμοποιούμε αν θέλουμε να ελέγξουμε και να μας βγάλει True, αν είναι και οι δύο μεταβλητές είναι True.
2ος||(OR)Το χρησιμοποιούμε αν θέλουμε να ελέγξουμε True, αν έστω μία από τις δύο μεταβλητές είναι True.
3ος!(NOT)Το χρησιμοποιούμε αν θέλουμε να αλλάξουμε το αποτέλεσμα μίας λογικής πράξεις, από True σε False και το αντίστροφο.

 

Συνήθως τις λογικές πράξεις τις χρησιμοποιούμε σε συνθήκες που θέλουμε να βγάλουμε το αποτέλεσμα True ή False. Αυτές οι πράξεις συνδέονται με τον παρακάτω πίνακα που μας δείχνει και μας κάνει να γνωρίζουμε, πότε σε μία λογική πράξη με τους λογικούς τελεστές μπορούμε να πάρουμε ανάλογα την τιμή True ή False που επιθυμούμε.

Πίνακας τιμών λογικών πράξεων

Πρώτος Αριθμός

Τελεστής

Δεύτερος Αριθμός

Αποτέλεσμα

True

&&

True

True

False

&&

False

True

True

&&

False

False

False

&&

True

False

 

Πρώτος Αριθμός

Τελεστής

Δεύτερος Αριθμός

Αποτέλεσμα

True

||

True

True

False

||

False

True

True

||

False

True

False

||

True

True

 

Πρώτος Αριθμός

Τελεστής

Δεύτερος Αριθμός

Αποτέλεσμα

True

! με πράξη &&

True

False

False

! με πράξη &&

False

False

True

! με πράξη &&

False

True

False

! με πράξη &&

True

True

 

Πρώτος Αριθμός

Τελεστής

Δεύτερος Αριθμός

Αποτέλεσμα

True

! με πράξη ||

True

False

False

! με πράξη ||

False

False

True

! με πράξη ||

False

False

False

! με πράξη ||

True

False

 

Παραδείγματα:

Ας δούμε τώρα παραδείγματα όλων αυτών των τελεστών στον κώδικα της Java:

Αριθμητικοί Τελεστές:

class MyFirstProgram{
 public static void main(String args[]){
  //Δημιουργούμε τρεις μεταβλητές.
  int a;
  int b;
  int c;
  //Δίνουμε τιμή σε αυτές τις τιμές.
  a = 10;
  b = 5;
  c = 0;

  //Πάμε να δούμε τώρα έναν έναν τελεστή τι αποτέλεσμα θα μας δώσει.
  //1ος Αριθμητικός Τελεστής (+).
  c = a + b;
  System.out.println(c); //Το αποτέλεσμα είναι 15.

  //2ος Αριθμητικός Τελεστής (-).
  c = a - b;
  System.out.println(c); //Το αποτέλεσμα είναι 5.

  //3ος Αριθμητικός Τελεστής (/).
  c = a / b;
  System.out.println(c);//Το αποτέλεσμα είναι 2.

  //4ος Αριθμητικός Τελεστής (*).
  c = a * b;
  System.out.println(c);//Το αποτέλεσμα είναι 50.
 
  //5ος Αριθμητικός Τελεστής (%).
  c = a % b;
  System.out.println(c);//Το αποτέλεσμα είναι 0.

 }
}

Συγκριτικοί Τελεστές:

class MyProgram_1{
 public static void main(String args[]){
 //Δημιουργούμε δύο μεταβλητές.
    int a;
    int b;

    //Δίνουμε τιμή σε αυτές τις τιμές.
    a = 10;
    b = 5;

    //1ος Συγκριτικός Τελεστής (==).
    if ( a== b){
     System.out.println("Hello!"); 
     //Το αποτέλεσμα εδώ θα είναι False, δηλαδή δεν θα μας εμφανίσει το μήνυμα. Επειδή το a δεν είναι ίσο με τον b.   
    }
    
    //2ος Συγκριτικός Τελεστής (!=).
    if (a != b){
    System.out.println("Hello!"); 
    //Το αποτέλεσμα εδώ θα είναι True, δηλαδή θα μας εμφανίσει το μήνυμα. Επειδή το a είναι διάφορο του b.  
    }

    //3ος Συγκριτικός Τελεστής (>).
    if (a > b){
    System.out.println("Hello!"); 
    //Το αποτέλεσμα εδώ θα είναι True, δηλαδή θα μας εμφανίσει το μήνυμα. Επειδή το a είναι μεγαλύτερο του b.
    }
    
    //4ος Συγκριτικός Τελεστής (<).
    if (a < b){
    System.out.println("Hello!"); 
    //Το αποτέλεσμα εδώ θα είναι False, δηλαδή δεν θα μας εμφανίσει το μήνυμα. Επειδή το a δεν είναι μικρότερο του b.
    }

    //5ος Συγκριτικός Τελεστής (>=).
    if (a > b){
    System.out.println("Hello!"); 
    //Το αποτέλεσμα εδώ θα είναι True, δηλαδή θα μας εμφανίσει το μήνυμα. Επειδή το a είναι μεγαλύτερο ή ίσο του b.
    }

    //6ος Συγκριτικός Τελεστής (<=).
    if (a < b){
    System.out.println("Hello!"); 
    //Το αποτέλεσμα εδώ θα είναι False, δηλαδή δεν θα μας εμφανίσει το μήνυμα. Επειδή το a δεν είναι μικρότερο ή ίσο του b.
    }
    
 }
}

Λογικοί Τελεστές:

class MyFirstProgram{
  public static void main(String args[]){
    //Δημιουργούμε δύο μεταβλητές.
    int a;
    int b;

    //Δίνουμε τιμή σε αυτές τις τιμές.
    a = 10;
    b = 5;

    //Πάμε να δούμε τώρα έναν έναν τελεστή τι αποτέλεσμα θα μας δώσει.
    //1ος λογικός Τελεστής (&&).
    if ((a >=10) && (b>=10)){
    System.out.println("Hello!"); //Το αποτέλεσμα εδώ θα είναι False, δηλαδή δεν θα μας εμφανίσει το μήνυμα. Επειδή το a είναι μεγαλύτερο ίσο του 10 αλλά το b δεν είναι.  
    }
    
    //2ος Λογικός Τελεστής (||).
    if ((a >=10) || (b >=10)){
    System.out.println("Hello!"); //Το αποτέλεσμα εδώ θα είναι True, δηλαδή θα μας εμφανίσει το μήνυμα. Επειδή θέλουμε τουλάχιστον ή μία μεταβλητή να είναι True.  
    }

    //3ος Λογικός Τελεστής (!).
    if (!((a >=10) && (b>=10))){
    System.out.println("Hello!"); //Το αποτέλεσμα εδώ θα είναι True, δηλαδή θα μας εμφανίσει το μήνυμα. Επειδή αντιστρέφει το αποτέλεσμα.  
    }


  }
}

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τους τελεστές >εδώ<.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα 3 εξής Project από εδώ >εδώ<

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.